សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ទំនាក់ទំនងលោហៈម្សៅ

  • POWDER METAL CONTACTS

    ទំនាក់ទំនងផៅវ័រ

    ផ្តល់ជូននូវការធានាដោយភាពវាងវៃការរចនាដោយឯករាជ្យនៃផ្សិតការផ្តល់មតិឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាជំនួសឱ្យការសាកល្បងរបស់អតិថិជនការវិភាគនៃសមាសភាពដែលមានភាពច្របូកច្របល់។